REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
METLER.PL


SPIS TREŚCI: 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. OPINIE O PRODUKTACH
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy 
www.metler.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach 
Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są 
nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego 
Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy 
bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W 
przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te 
przepisy i należy je stosować.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.metler.pl prowadzony jest przez spółkę METLER.PL M. 
KUROWSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Majdańska 1/109, 04-088 Warszawa i adres 
do doręczeń: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000368561; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 
1132816957, REGON 142642040 , adres poczty elektronicznej: sklep@metler.pl, kontakt@metler.pl, numer telefonu: 
507506624.


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu 
Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.


1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień 
niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy 
i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności 
zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie 
Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a 
także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie 
ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych 
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem 
wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:


1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz 
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych 
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.


1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).


1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór 
zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę 
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.


1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom 
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje 
o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.


1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między 
Klientem a Sprzedawcą. 
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.metler.pl.


1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka METLER.PL M. KUROWSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie 
(adres siedziby: ul. Majdańska 1/109, 04-088 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 
Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368561; 
sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1132816957, REGON 142642040, adres poczty 
elektronicznej: sklep@metler.pl, kontakt@metler.pl, numer telefonu: 507506624.


1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach 
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 


1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 
827 ze zm.)


1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio 
do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.


2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) 
wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie
przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Z 
Konta Usługobiorca może również korzystać po podaniu hasła w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia 
Zamówienia Usługobiorcy zostaje utworzone Konto.


2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w 
każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania 
do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@metler.pl, 
kontakt@metler.pl lub też pisemnie na adres: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa.


2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta
pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po 
wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu 
na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” –
do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się 
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu 
Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres 
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu 
kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy 
firmy oraz numeru NIP.


2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega 
zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania 
składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 


2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu 
Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola 
akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania
Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta bądź złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje 
zapisany na Newsletter.


2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, 
w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie 
stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
sklep@metler.pl, kontakt@metler.pl lub też pisemnie na adres: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa.


2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub
Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej 
możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami 
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób 
trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę 
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6 Regulaminu.Chełmżyńska 
253a, 04-247 Warszawa


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia 
za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 


3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O 
łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych 
opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania 
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień


3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta 
Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 


3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje 
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez 
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego 
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) 
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, 
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie 
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 


4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.


4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.


4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.


4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Przelewy24.pl lub Dotpay.pl –
możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej
dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl, http://www.przelewy24.pl/ oraz
http://www.dotpay.pl/.


4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za 
pośrednictwem serwisu PayU.pl, Przelewy24.pl bądź Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą 
prowadzi: 


4.1.4.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe 
przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 
944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.


4.1.4.1.2. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), 
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.


4.1.4.1.3. Dotpay.pl – DOTPAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o 
kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych w całości wniesionym.


4.1.5. Płatności w systemie ratalnym:


4.1.5.1. płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę ALIOR BANK 
SPÓŁKA AKCYJNA (spółka ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska, nr 38D, 
02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 725 216 080,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305178, NIP: 
1070010731, REGON: 141387142).


4.1.5.2. płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę MBANK 
SPÓŁKA AKCYJNA (spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, kapitał 
zakładowy 168 840 628,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524).


4.2. Termin płatności:


4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient 
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką
przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej. 


5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w 
tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na ch Sklepu Internetowego w 
zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili 
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 


5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:


5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.


5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.


5.4.3. Przesyłka paletowa.


5.4.4. Przesyłka paczkomatowa.


5.4.5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 
09:00 do 18:00 oraz w soboty, w godzinach od 9:00 do 14:00.


5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie 
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy
Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:


5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od 
dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.


5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy 
przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku 
bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego 
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego 
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach 
gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 
5 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:


5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od 
dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.


5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


5.6.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy
przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku 
bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.


6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji
składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług 
Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.


6.2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:


6.2.1. pisemnie na adres: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa;


6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@metler.pl.


6.3. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa.


6.4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności 
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do 
zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) 
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w 
zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem 
zalecanego opisu reklamacji.


6.5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji 
zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.


6.6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) 
związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o
podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie 
reklamacji przez Sprzedawcę. 


6.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej 
otrzymania.


6.8. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje 
dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży: 


6.8.1. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze 
Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 
31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę 
i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną 
(rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt 
zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.


6.8.2. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze 
Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te 
określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku 
zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.


6.9. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna 
(dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez 
inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące 
odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz 
podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym 
miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową 
Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma 
wpływu na te środki ochrony prawnej.

6.10. Zawarte w punkcie 6.8.2 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego 
osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. Chełmżyńska 253a, 04-247 WarszawaChełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na 
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.


7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: 
kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest 
między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich. 


7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego 
(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do 
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na 
miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) 
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. 
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod 
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni 
Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).


7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów 
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną 
i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy 
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania 
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu 
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na 
przykład: 


8.1.1. pisemnie na adres: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa;


8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@metler.pl.


8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej 
odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. 
Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią 
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, 
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na 
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;


8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w 
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu 
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził 
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że 
sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili 
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od 
umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że 
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego 
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Chełmżyńska 253a, 04-247 Warszawa.


8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:


8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie 
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych 
kosztów.


8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym 
trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z 
poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.


8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się 
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po 
zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę 
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie 
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość 
rynkowa spełnionego świadczenia.


8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


8.9.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni 
usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że 
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w 
której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i 
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest 
Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub 
mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w 
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia 
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem 
świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z 
innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy 
zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy 
od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca
do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne 
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do 
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do 
dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) 
zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów 
mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o 
dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do 
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo 
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym 
mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które 
konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby 
przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą 
konsumenta..


8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 
r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą
wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów 
zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym 
samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej 
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych
osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone. .


9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej 
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie 
Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.


9.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje 
wyłączona.


9.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.


9.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości 
albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.


9.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez 
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.


9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, 
jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do 
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego 
tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń 
kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku 
zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za 
opóźnienie w przewozie przesyłki.


9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi 
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


10. OPINIE O PRODUKTACH


10.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na 
zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu. 


10.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie 
lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym 
także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego 
przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może 
również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.


10.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym 
Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub 
pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być 
wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego. 


10.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań 
stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności 
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania 
zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.


10.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w 
zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu 
Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego). 


10.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt.
W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów: 


10.6.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego 
wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z 
Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym 
wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o 
Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.


10.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym 
współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób
dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym. 

10.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, 
czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo 
skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu 
Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 


10.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany 
Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 
6. Regulaminu.


10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów 
oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia 
opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii. 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.


11.2. Zmiana Regulaminu:


11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany 
przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.


11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi 
Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w 
art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie 
wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana 
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma 
prawo odstąpienia od umowy.


11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. 
Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już 
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.


11.4. Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) informuje, co następuje:


11.4.1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem 
selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu 
zużytego sprzętu.


11.4.2. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w 
swoich punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt 
sprzedawany. 


11.4.3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do 
nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o 
ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania 
Sprzedawcy zużytego sprzętu w wyżej wymienionym przypadku należy zgłosić przed wysyłką Produktu, np. w 
uwagach do Zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu Zamówienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: sklep@metler.pl. 


11.4.4. Zużyty sprzęt przekazywany Sprzedawcy powinien być kompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki, w sposób 
umożliwiający jego bezpieczny transport. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli z uwagi na 
jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia Sprzedawcy bądź osób upoważnionych do 
przyjęcia zużytego sprzętu.


11.4.5. Klient, bez konieczności zakupu nowego sprzętu, ma możliwość zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z 
gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, w każdym sklepie o 
powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych.


11.4.6. Przykładowe punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie miasta Warszawy:


11.4.6.1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ul. Płytowej 1, 03-046 Warszawa (Białołęka).


11.4.6.2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ul. Zawodzie 1, 02-981 Warszawa (Mokotów).

11.4.7. Informacje o wszystkich punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są po skorzystaniu z 
wyszukiwarki znajdującej się w rejestrze podmiotów – BDO pod adresem internetowym: https://rejestrbdo.mos.gov.pl/Registry/Index?pageNumber=1&placeType=residenceOrBusinessAddress&t=1640623299993&tables=
ActivityScope4Table2


12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

 
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

METLER.PL M. KUROWSKA SPÓŁKA JAWNA
ul. Chełmżyńska 253a , 04-247 Warszawa
metler.pl
sklep@metler.pl, kontakt@metler.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Loading...